Index van deze pagina:

Welkom op de homepage van

SMIT CONSULT ASSURANTIňN

onafhankelijk tussenpersoon in HoutenTel: 030-6340715 Fax: 030-6343944 smitcons@planet.nl

Informatie over onze dienstverlening op het gebied van verzekeringen

 

GIDI

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

 

A. Inleiding

GeÔnteresseerde lezer of cliŽnt,

1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair: de zogenaamde GIDI.

2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen: www.verzekeraars.nl.    

B. Wie zijn wij?

Smit Consult Assurantiën is een op 1 april 1992 opgerichte financiële dienstverlener. Vanaf 2001 zijn we ons specifiek gaan richten op het bemiddelen in reis- en annuleringsverzekeringen en in spaarrekeningen. Daarnaast bemiddelen we ook in overige schadeverzekeringen voor particulieren.

C. Wat doen wij?

1. Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van onze klanten. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en derhalve zonder toestemming van die klant niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek

a. wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product; <

b. bij reis- en annuleringsverzekeringen maken we veelal de polis op en brengen de premie bij u in rekening

c. indien een polis door een verzekeringsmaatschappij opgemaakt wordt, controleren wij de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;

d. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis;

e. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.  

D. Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of aan de verzekeraar doorgeeft.

3. Dat u wijzingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

4. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zo nodig laten corrigeren.

E. Onze bereikbaarheid

1. SMIT CONSULT ASSURANTIňN

Hagepreekland 57

3994 TW Houten

Postadres: Postbus 520, 3990 GH Houten

Websites: www.vakantiewoningen.org/smitcons/smitcons.html ; www.reisverzekeringen.org ; www.annuleringsverzekeringen.org ; www.hogerente.nl ; www.aca-elvia.nl ; www.vakantiewoningen.org

Telefoon: 030-6340715

Telefoon buiten kantoortijd: 030-6340715

Fax: 030-6343944

E-mailadres: smitcons@planet.nl

2. Ook voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.

3. Bij spoedzaken, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via het mobiele telefoonnummer: 06-54706843; u kunt ook de verzekeraar bellen; in alle andere situaties gelieve u ons kantoortelefoonnummer te bellen: 030-6340715

4. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn, kunt u de aanwijzigingen op de voicemail volgen

5. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax (030-6343944) of e-mail (smitcons@planet.nl).

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden.

1. Incasso door SMIT CONSULT ASSURANTIEN

a. Voor de betaling van de premie van een reis- of annuleringsverzekering van Elvia krijgt u van ons een acceptgiro toegezonden (dan wel - indien woonachtig in BelgiŽ - de bankgegevens van onze bankrekening in BelgiŽ). De incasso van alle overige verzekeringen vindt door de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen zelf plaats (zie hieronder onder punt 2)

2. Incasso door verzekeraar

a. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische

incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

b. Ook kunt u doorgaans uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

c. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren.

d. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

3. Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.   .

G. Onze relatie met verzekeraars

1. Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen en spaarprodukten) van de verzekeraars en banken waar wij een agentschap van hebben, kunnen adviseren.

Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars, waar wij een agentschap van hebben. Een lijst met namen van die verzekeraars zenden wij u op aanvraag toe. Wij hebben geen productie-afspraken met welke verzekeraar dan ook (bij een productie-afspraak verplicht een assurantie-tussenpersoon zich om een vooraf bepaald percentage dan wel een aanzienlijk percentage van zijn omzet bij één bepaalde verzekeraar onder te brengen). Ook zijn wij geen zogenaamde captive (een captive wil zeggen dat één bepaalde verzekeringsmaatschappij een - meestal aanzienlijk - financieel belang heeft in een assurantiekantoor dan wel 100% eigenaar van dat assurantiekantoor is).

H. Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding (provisie) welke onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

I. Onze kwaliteit

1. Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1031545 B. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

2. Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30107826

3. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20001290.

4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op het gebied van assurantiën

J. Beëindiging relatie

1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen.

BeŽindiging van de relatie met ons kantoor laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

K. Klachten?

1. Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

2. Mochten wij - waar het klachten op verzekeringsgebied betreft - gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen:

Postbus 93560

2509 AN, Den Haag

tel. : (070) 333 89 99

fax : ( 070) 333 89 00

e-mail: info@klachteninstituut.nl

website: www.klachteninstituut.nl

3. U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.

L. Datum en volgnummer
De laatst bekende tekst van deze GIDI-Advieswijzer van Smit Consult AssurantiŽn is steeds te vinden op Internet op deze pagina.

(www.vakantiewoningen.org/smitcons/smitcons.html)

Dit is versie: 2005/01, opgesteld te Houten op 24 juni 2005


Bestel online boeken (bijvoorbeeld over uw vakantieland of een gezellig leesboek voor in de vakantie) , CD's en cadeau's bij het fameuze bol.com Levering doorgaans binnen 2 dagen. Klik op de button.
bol.com levert binnen 2 dagen